Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli

SKKABODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA KULTU ŚW. ANDRZEJA BOBOLI (OZ SKKAB)

 

Cele statutowe

  • krzewienie kultu św. Andrzeja Boboli w Polsce i za granicą,
  • modlitwa o Jego opiekę nad Polską i o jedność chrześcijan,
  • organizacja pielgrzymek do miejsc związanych z życiem Patrona Polski (Wilno, Janów Poleski, miejsca działalności Świętego na terenie Białorusi, Litwy i Polski),
  • wydawanie publikacji naukowych i popularnych o Świętym,
  • organizowanie sympozjów naukowych,
  • organizowanie wystaw o świętym, fundowanie tablic pamiątkowych, wspieranie odzyskiwanych kościołów na Białorusi, pomoc materialna Polakom na Białorusi,
  • tworzenie Kół Terenowych SKKAB-u w Polsce i zagranicą.

Historia powstania

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli założyli Maria Hrynyk i pierwsi pielgrzymi po II wojnie światowej, którzy udali się do Janowa Poleskiego (w 1990 i 1991 r.), miejsca kaźni Męczennika. W porozumieniu z o. prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Florianem Pełką SJ oraz proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie o. Mirosławem Paciuszkiewiczem SJ, SKKAB powstał w Warszawie w 1992 roku.

Zarząd Główny SKKAB-u znajduje się w Warszawie, a Oddziały Terenowe m.in. w Gdańsku i Szczecinie. W Szczecinie przy naszej Parafii Koło Terenowe działa od 2002 roku. Prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego jest obecnie Renata Panfil-Tesarek.

Prezesem Zarządu Głównego SKKAB-u w Warszawie od 1997 roku do 10 kwietnia 2010 roku była dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Oddział Zachodniopomorski SKKAB-u przy naszej parafii

  • gromadzi się zawsze każdego 16. dnia miesiąca na nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli o godzinie 17:30 (w dni powszednie), a w niedziele o godzinie 16:30, następnie o godzinie 18:00 (w dni powszednie), a w niedziele o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ojca Świętego, naszej Parafii i rodzin,
  • Po Mszy św. oddajemy cześć Świętemu przez ucałowanie Jego relikwii, , a następnie odbywa się spotkanie członków i sympatyków OZ SKKAB-u w Sali. O. Wasilewskiego.

Przed nabożeństwem jest możliwość składania na kartkach próśb i podziękowań za wstawiennictwem naszego Patrona, które są odczytywane podczas nabożeństwa. Istnieje też możliwość przesyłania intencji drogą e-mailową, wchodząc na stronę internetową naszej parafii.

Zapraszamy nowych członków do zapisywania się do OZ SKKAB-u.

 

MODLITWY

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski

Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem,
wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę

Święty Andrzeju Bobolo!
Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty.
Prosimy Ciebie, wypraszaj błogosławieństwo Boże dla Pana Prezydenta oraz wspieraj wszystkich, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.
Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga i zostałeś doprowadzony do celu, którym jest On sam, źródło wszelkiego dobra i szczęścia.
Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona. Dlatego ufamy, że nam pomożesz, w odnajdywaniu Bożego prowadzenia, byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc.
Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie, która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie, naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona

Święty Andrzeju Bobolo!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to,
że dał nam wszystkim Ciebie
jako wielkiego Patrona Polski.
Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę
odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.
Dlatego z ufnością powierzamy Tobie
wszystkie trudne sprawy
polityczne, społeczne, ekonomiczne.
Ty sam przypominasz nam,
że przemiana dzięki modlitwie
ma początek w sercu modlącego się,
w moim osobistym życiu.
Dlatego proszę z całego serca,
byś zechciał być moim Patronem.
Oby Twoja pomoc umocniła
zarówno mnie, jak i moich bliskich
w odnowie życia zgodnie z Ewangelią,
byśmy radowali się Dobrą Nowiną
Jezusa, Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem i Duchem Świętym
umiłował nas na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa o rozpoznanie życiowego powołania

Święty Andrzeju Bobolo!
Twoim powołaniem było służyć Bogu
w Towarzystwie Jezusowym i pomagać bliźnim
w posłudze duszpasterza.
Odkrywałeś drogę dzięki modlitwie, w której wspomagał Cię Duch Święty, dając wzrost
i wytrwanie przez całe Twoje życie.
Prosimy Cię jako naszego Patrona, byś orędował za nami i pomagał w odkryciu życiowego powołania.
Wspieraj naszą modlitwę, prowadzącą do rozpoznania dobra, jakie przeznaczył nam Ojciec.
Obyśmy z Twoją pomocą znaleźli Jego wolę przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Europie i świecie

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności!
Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa,
wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów:
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo,
aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele,
by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem
jedności całej ludzkości. Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę
w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem
wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o powołania do zakonu Towarzystwa Jezusowego przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli.

Święty Andrzeju Bobolo!
Twoim powołaniem było służyć Bogu w Towarzystwie Jezusowym i pomagać bliźnim w posłudze duszpasterza. Odkrywałeś drogę dzięki modlitwie, w której wspomagał Cię Duch Święty, dając wzrost i wytrwanie przez całe twoje życie
Prosimy Cię jako naszego Patrona, byś orędował za młodymi ludźmi i pomagał im w odkryciu ich życiowego powołania.
Wspieraj ich modlitwę, prowadzącą do rozpoznania dobra, jakie przeznaczył im Ojciec. Oby z Twoją pomocą znaleźli Jego wolę.
Święty Andrzeju Bobolo!
Kiedy odprawiałeś Ćwiczenia duchowe ofiarowałeś się Odwiecznemu Panu wszystkich rzeczy, w obliczu nieskończonej dobroci Jego, przed chwalebną Matką Jego i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego. Pan przyjął łaskawie hojną ofiarę twojego życia.
Prosimy Cię, abyś jako nasz orędownik na dworze niebieskim, wyjednał powołania do Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego u Chrystusa, naszego Pana i Odwiecznego Króla, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o powołania za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli do Towarzystwa Jezusowego

Święty Andrzeju Bobolo!
Twoim powołaniem było służyć Bogu w Towarzystwie Jezusowym i pomagać bliźnim w posłudze duszpasterza. Odkrywałeś Drogę dzięki modlitwie, w której wspomagał Cię Duch Święty, dając wzrost i wytrwanie przez całe Twoje życie.
Prosimy Cię jako naszego Patrona, byś orędował za młodymi ludźmi i pomagał im w odkryciu ich życiowego powołania. Wspieraj ich modlitwę, prowadzącą do rozpoznania dobra, jakie przeznaczył im Ojciec. Oby z Twoją pomocą znaleźli Jego wolę! Amen.

Modlitwa o powołania KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Święty Andrzeju Bobolo!
Twoim powołaniem było służyć Bogu w Towarzystwie Jezusowym i pomagać bliźnim w posłudze duszpasterza. Odkrywałeś drogę dzięki modlitwie, w której wspomagał Cię Duch Święty, dając wzrost i wytrwanie przez całe twoje życie.
Prosimy Cię jako naszego Patrona, byś orędował za młodymi ludźmi i pomagał im w odkryciu ich życiowego powołania. Wspieraj ich modlitwę, prowadzącą do rozpoznania dobra, jakie przeznaczył im Ojciec. Oby z Twoją pomocą znaleźli Jego wolę.
Święty Andrzeju Bobolo!
Kiedy odprawiałeś Ćwiczenia duchowe, ofiarowałeś się Odwiecznemu Panu wszystkich rzeczy w obliczu nieskończonej dobroci Jego, przed chwalebną Matką Jego i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego. Pan przyjął łaskawie hojną ofiarę Twojego życia.
Prosimy Cię, abyś jako nasz orędownik na dworze niebieskim, wyjednał powołania do Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego oraz Regionu Rosyjskiego u Chrystusa, naszego Pana i Odwiecznego Króla, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Autor: Teresa Józefowicz

 

Litanie i Nowenny do św. Andrzeja Boboli można znaleźć pod tagiem modlitwy, lub pod linkami: link1, link2.